தமிழ்நண்பர்கள் தளத்தில் முதலிரவு என்ற தலைப்பிலும் உள்ளிருந்து ஒரு குரல் என்ற தலைப்பிலும் இரண்டு சிறுகதைகள் எழுதியுள்ளேன்... நண்பர்கள் படித்து தங்கள் கருத்துகளை கூறுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்...